Rezerwacja

Regulamin Hotelowy

REGULAMIN HOTELOWY

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Jakuszyce Sport & SPA.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, oraz w każdym pokoju hotelowym, jak również na stronie internetowej Hotelu.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu z Recepcją hotelową. Hotel może odmówić przedłużenia doby w przypadku braku wolnych pokoi lub braku uregulowania należności za dotychczasowy pobyt.

4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Hotelu, przyjmuje się że, wynajął pokój na jedną dobę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK 

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji hotelowej dokumentu tożsamości ze zdjęciem, oraz podpisanie karty meldunkowej.  W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty do pokoju.

2. Na terenie hotelu, w tym - w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych-ogólnodostępny balkon na pierwszym, oraz drugim piętrze.

3. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych.

4. Ponadto zostaną Państwo obciążeni kosztami interwencji straży pożarnej, w sytuacji gdy straż zjawi się w hotelu na skutek naruszenia przez Gościa zakazu palenia tytoniu.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa w godzinach: 14:00- 22:00

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub osobach przebywających na terenie hotelu.

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości minimum 30% wartości pobytu w terminie do 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 11:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

§4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w Recepcji hotelowej co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie zdarzenia powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić: 

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

- bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel w miarę posiadanych możliwości złagodzi niedogodności

3. Na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o zaplanowanej porze,

- przechowanie bagażu (tylko w Recepcji hotelowej) w czasie pobytu Gościa w Hotelu

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

2. Cennik uszkodzeń wyposażenia hotelu dostępny jest na recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe, za wyrządzone szkody.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za zniszczenia, oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Gość opuszczający pokój, jest każdorazowo ze względów bezpieczeństwa zobowiązany do wyłączenia telewizora, zgaszenia światła, zakręcenia kranu, oraz zamknięcia drzwi. Kartę od pokoju należy pozostawić w Recepcji hotelowej.

5. W przypadku braku uregulowania należności za świadczone usługi, hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa.

6. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

7. Opiekunowi prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za działania lub zaniechania dzieci znajdujących się pod ich opieką w Hotelu, na zasadach jak w § 5 powyżej wskazano.

8. Małe zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu po wyrażeniu zgody przez recepcję. Gość ma obowiązek trzymania zwierzęcia w taki sposób aby nie stanowiło zagrożenia dla osób przebywających na terenie Hotelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu oraz pokryć koszty wyrządzonej szkody.

9. Za zgubienie, lub zniszczenie karty hotelowej Gość zobowiązany jest uiścić opłatę według odrębnych ustaleń.

§6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za utratę, lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. O wystąpieniu szkody Gość powinien zawiadomić Recepcję niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Hotel nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną.

3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu pokojowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

4. Parking przy Hotelu jest parkingiem monitorowanym. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, lub utratę pojazdu Gościa, bądź pozostawionych w nim przedmiotów zarówno, gdy pojazd Gościa został pozostawiony na parkingu przy Hotelu, na terenie Hotelu, jak i poza nim.

5. Korzystanie z parkingu monitorowanego podlega opłacie według odrębnych ustaleń.

§7 POKÓJ

1. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

2. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.

3. W pokoju hotelowym znajduje się karta hotelowa z aktualnymi usługami świadczonymi przez Hotel.

§8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.

§9 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. 

2. 2. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

§10 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Reklamacja powinna być zgłoszona ustnie lub pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Hotel usługach. Reklamację Gość składa w Recepcji hotelowej.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania przez Hotel.

 

 

 

                                                                                      Dyrekcja Hotelu JAKUSZYCE SPORT & SPA***

facebook voucher